Nadzór budowlany

Inspektorat nadzoru budowlanego odpowiedzialny jest m.in. za kontrolowanie prac realizowanych na terenie jego działania. Zakres uprawnień jaki ma nadzór budowlany jest bardzo szeroki - kompleksowo sprowadza się do oceny, weryfikacji oraz ewentualnego uruchomienia ścieżki administracyjnej w zakresie budowlanych nieruchomości.

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie kontaktu z nadzorem budowlanym od strony inwestycyjnej - pozwala to usprawnić pełen proces.

Nadzór budowlany od strony administracyjnej pełni funkcje inspekcyjno-kontrolne związane z użytkowaniem obiektów budowlanych oraz budynków mieszkalnych i użytkowych.

Należy zwrócić uwagę na rozdzielenie podmiotów zapewniających udzielenie zgody na budowę - czyli jednostki administracyjne zajmujące się sferą architektoniczno-budowlaną - a inspektorem budowlanym. Można bowiem przyjąć, że ten ostatni działa w zakresie tematów, które wynikają podczas prac oraz już po ich zakończeniu.

Kto pełni nadzór budowlany?

Zadania, które są w kompetencji tego organu realizowane są przez trzy podmioty. Należą do nich:

Analogicznie używane są skróty tych funkcji - PINB (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego), WINB (wojewódzki), GINB (główny). Niezależnie od kwestii, jaką zajmuje się inspektorat budowlany, pierwszym etapem administracyjnym musi być przekazanie sprawy do organu powiatowego. Ze względu na szerokość kompetencyjną regulowaną w art. 83 prawa budowlanego, organ pierwszej instancji wykonuje administrację wszystkich kwestii w zakresie budownictwa - chyba, że odrębny zapis decyduje o tym inaczej. Bezwzględnie więc to powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego odpowiedzialny jest m.in. za wszelkie kontakty związane z np. budową domu jednorodzinnego lub jego adaptacją.

Do organu wojewódzkiego należą zadania o innej specyfice - obiektów i prac budowlanych o nietypowym usytuowaniu np. w pobliżu lokalizacji strategicznych.

Zakres zadań nadzoru budowlanego

Inspektorat budowlany realizuje zadania dotyczące:

Zakres zadań jest więc rozbudowany i obejmuje wszystkie elementy, które są kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa inwestycji oraz poszczególnych etapów realizacji budowy.

Inspekcja nadzoru a samowola budowlana

Szczególnie istotnym zakresem pracy zapewnianej przez inspektorat nadzoru budowlanego jest ocena samowoli. Należy pod tym rozumieć inwestycje, które wykonano bez wyrażonej zgody - pozwolenia na budowę - lub bez zgłoszenia do właściwego organu. Samowolą budowlaną rozpatrywaną przez inspektora nadzoru budowlanego będzie również budynek, który powstał w oparciu o procedurę administracyjną, ale budzący wątpliwości techniczne - np. w sytuacji, gdy prace zagrażają bezpieczeństwu. Rola inspektoratu budowlanego w kontekście samowoli obejmuje również sytuacje, gdy realizowane - lub już wykonane - prace są niezgodne z planami lub zgłoszeniem.

Uprawnienia inspektoratu budowlanego

Do uprawnień powiatowego inspektoratu budowlanego - jak i organu wojewódzkiego - zaliczyć można wszystkie czynności, które służą do osiągnięcia celów: zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej kontroli tworzonej inwestycji. W efekcie inspektor nadzoru upoważniony jest do wejścia na plac budowy czy teren określonego obiektu budowlanego lub zakładu pracy, który poddawany jest modernizacji. Stanowi kluczowy organ kontrolny w zakresie każdego etapu inwestycyjnego.

Inspekcja budowlana ma więc prawo do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Wszystkie te działania powinny być jednak zatwierdzone w sposób oficjalny - poprzez wpis do prowadzonego dziennika budowy. W większości przypadków tego typu adnotacje dotyczą usuwania nieprawidłowości i zagrożeń; niemniej częste są wskazówki dotyczące wykonania prób i badań. Wśród uprawnień inspektora budowlanego są również ekspertyzy obejmujące wykonywane prace.

Kontrola nadzoru budowlanego regulowana jest przepisami, które wymagają - podczas tego procesu - obecności inwestora, kierownika zakładu pracy lub kierownika budowy.

Obsługa procesów inwestycyjnych

Podmioty z uprawnieniami inspektoratów budowlanych zapewniają kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych. Oferta obejmuje wszystkie etapy działalności związanej ze stawianiem obiektów budowlanych. Zapewniany jest również nadzór inwestorski i budowlany. Wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierska przekłada się na najwyższy poziom usług, terminowość i rzetelną analizę i wykonanie zlecanych prac - zarówno w przypadku osób prywatnych jak i firm.